دات نت نیوک

باغ کتاب تهران چیست؟

بزرگترین مجموعه نمایشگاه دائمی کتاب جهان

باغ کتاب تهران 65هزار متر مربـــع زیربنا دارد کـــه 30هـــزار متر مربع آن (بجـــز راهروها، تأسیسات و اداری) فضــــای مفــــید و مسقف نمایشگاهی است. به جــــز این، 25هزار مـتر مربع فضــــای سبــــز روی بام باغ کتاب و 20هــــزار مترمربع فضــــای قابل استفاده در محوطه وجود دارد که در مجمــــوع، فضای قابل اســـتفاده نمایشـــگاهی را تا حدود 70هــــزار متر مربع افزایش می دهــــد. بزرگترین مجموعه مشــــابه داخلـی با بخــــش نمایشگاه دائمی باغ کتاب، شهـر کتاب مـرکـزی تهـران در ســــه طبقـه و 2.500 متر مربع است
بـــاغ کتاب تهران مجموعـــه های از قابلیت ها و عملکردها را با محوریت کتاب در خود دارد: نمایشـــگاه دائمی کتاب و محصولات فرهنگی، نمایشـــگاه تخصصـــی و موقت کتاب و محصـــولات فرهنگی، نمایشـــگاه و فروشـــگاه کتاب و محصـــولات فرهنگی کـــودک و نوجوان، مجموعه های از ســـالن های نمایش تئاتـــر و فیلم و برگزاری جشـــنوارههای کتاب، بازار کتابهای دســـت دوم و...
نمایشـــگاه های بـــزرگ کتاب جهـــان در مدت زمانـــی کمتر از یـــک هفته در ســـال برگزار می شـــوند (اغلب چهار تـــا شـــش روز). بنابراین، فضای این نمایشـــگاه ها در طول ســـال محـــل برگزاری انـــواع نمایشـــگاه های صنعتی، تجاری و فرهنگی اســـت. مفهوم نمایشـــگاه بـــه این معنـــا هم پیوند با صفـــت «موقتی» اســـت. از ایـــن رو، نمایشـــگاه های دائمی را میتـــوان اینگونـــه تعریف نمود که اگـــر در آنها فراینـــد خرید و فروش اتفـــاق میافتد با بـــازار» یا «فروشـــگاه» مواجهیم و اگر در آنهـــا خرید و فروش اتفـــاق نمیافتد با «موزه)) بنابراین، بهتر اســـت عملکرد نمایشـــگاهی باغ کتاب را در نســـبت با دائمـــی بودن آن ــ با فروشگاه ها یا بازار های بزرگ کتاب قیاس نمود.
در مقایســـه با بزرگترین فروشـــگاه های جهان، به صـــورت قطعی میتوان باغ کتاب را بزرگترین آن ها نامــــید. در حال حاضر بزرگترین کتابفروشـــی جهــــان شعبه اصلی فروشـــگاههای زنجیرهای بارنز و نوبل ((Barnes and Noble Booksellers))در نیویورک اســـت که 14.330مترمربع مســـاحت دارد و طول قفســـه های آن به 21کیلومتر می ِ رســـد. کتابفروشـــی ((Powell Bookseller))در پورتلند امریکا مســـاحتی بالـــغ بر 6.300متر مربـــع دارد و میتواند یک میلیون جلـــد کتاب را در خود جای دهد. رتبه ســـوم از آن کتابفروشـــی اســـترند ( )Strand Bookstoreدر نیویورک است که 5000 مترمربع مســـاحت دارد و طول قفســـه های آن به 29کیلومتر می رســـد. بـــاغ کتاب تهران حدود 25هزار مترمربع فضای فروشـــگاهی دارد که در مقایســـه با بزرگترین کتابفروشـــی جهــــان  حدود 11 هزار متر مربع بیشتر و از رتبه های دوم و ســـوم حدود چهار تا پنج برابر بزرگتر اســـت

دانلود فایل PDF

باغ کتاب تهران

باغ کتاب تهران چه می کند؟

ایفای نقش حمایتی در رونق کلیه فرآیند های مرتبط با کتاب و کتاب خوانی

کتاب در کشـــور مـــا گرچه از نظر آمـــار تولید وضعیت مناســـبی دارد (ایران بـــا تولید بیش از 65 هزار عنوان کتاب در ســـال، دهمین کشـــور جهــــان در فهرست یونسکو اســـت)، اما سقف انتظـــارات از جامعه فرهنگـــی و اصیل ایران و شـــعارهای فرهنگی انقلاب اسلامی به گونه های اســـت که نمیتـــوان و «نبایـــد» به ایـــن ارقام دلخـــوش بود. اگر فرایندهـــای مرتبط با کتاب را اِفـــراز کنیـــم، چهار بخش اصلـــی آن عبارت خواهد بـــود از تولید، اطلاع رســـانی، توزیع، و مـصرف. باغ کتاب در هر یـــک از بخش های اصلی ایـــن فرآیند برنامه هایـــی در نظر گرفته که از جمله عبارتند از :

تولید.

 • تدوین ضوابط و اســـتانداردهای نشر خوب
 • تنظیم و به کارگیری سازوکارهای تشویقی در پذیـرش، عرضـه و معرفـی آثار خـوب و ناخوب؛\
 • برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی تخصصی و بـهروز برای ارتقای مهارتهای ناشران؛
 • تـدارک و ترویج نوآوریهـا و فنآوریهـای نشر؛
 • پیش بینـی جــوایز و برگـزاری جشـنواره های گوناگـون کتاب، بهویـژه در حوزه های تخصصی نشر؛
 • ایجـاد عرصه هـا و فضاهـای مناسـب بـرای تعامـل نـاشران، پدیدآورنـدگان، دسـتاندرکاران فنـی و بازرگانـان کتاب.

اطلاع رسانی

 • طـراحی و اجــرای شبکه ملــی کتاب ایـران؛
 • تأسیس خـبرگزاری غیردولتـی کتاب؛
 • کمک به تأسیس شبکه رادیویی کتاب؛
 • کمک به تأسیس شبکه مجازی تلویزیونی کتاب؛
 • انتشار مجلـه؛
 • تنظیـم و انتشـار سیاهه بهترین هـای کتاب؛
 • تنظیم و ترویج سیرهـای مطالعـاتی؛
 • ایجـاد درگاه((Portal))باغ کتاب.
 • راه اندازی شبکه ملی توزیع کتاب؛
 • افزایـش چشـمگیر سـطح تمـاس مردم بـا کتاب؛
 • ایجاد فضاهای تعاملی موزعان، کتابفروشـان و ناشـران؛
 • گسترش بازرگانی خارجی کتاب.

مصرف

 • ارائه سـیاهه های بهترین هـای یـک عمـر یـا یـک سـال یـا یـک فصـل بـه روایـت شـخصیت ها و چهره هـای محبـوب و معتـبر
 • تولید انواع سـیاهه های سـیر مطالعاتی در رشـته ها و زمینه هـای مختلف
 • ایجـاد کلینیـک کتابدرمانـی بـرای کمـک بـه درمـان بیماری هـا بـا مطالعه کتاب
 • اختصـاص فضای بسـیار وسـیع به کتاب ها، سرگرمی هـا و آموزش های کـودک و نوجوان
 • تشـویق هنرمنـدان نمایشـی بـه اقتبـاس از کتابهـای مفیـد
 • تخفیف ویژه کتابهای خوب به مردم
 • برگـزاری مسـابقات جـذاب و پرهیجـان کتابخوانـی
 • ایجاد و هدایت باشـگاه های کتابخوانی در فضـای واقعی و مجازی
 • ایجـاد امـکان مشاوره کتاب و کتابخوانی در بـاغ کتاب و نیـز در پایـگاه اطلاع رسـانی

بـاغ کتاب تهــران چرا به وجود آمد؟

اصلاح عملکرد و تـداوم نمایشگـاه بیـن المللـی کتاب تهــران در طول ســـــال

ایـده اولیـه تأسـیس بـاغ کتاب از سـال 1383همزمان بـا زمزمه  انتقال محل نمایشـگاه بین المللی کتاب تهـران شـکل گرفـت. در نظـر طراحـان بـاغ کتاب، با دائمی شـدن نمایشـگاه، عطـش مردم به کتاب در طـول سـال توزیـع می شـود و هجـوم آنهـا بـه نمایشـگاه ده روزه کتاب کاهـش می یابد. بـا کاهش این هجوم و کم شـدن و واقعی شـدن حجم نمایشـگاه بین المللی کتاب، امکان برگزاری مناسـب و آبرومند آن در بـاغ کتاب تهـران فراهـم خواهد شـد (بـاغ کتاب 65هزار مـتر مربع زیربنا و 46هـزار متر مربع محوطـه دارد). در صـورت علاقه حاکمیـت به برگزاری پرحجم نمایشـگاه بین المللـی، میتوان با تمهید زیرسـاخت های لازم در فضاهـای مجـاور باغ کتاب و به کارگیری سـازه های موقت، بـاغ کتاب تهران را بـه نمایشـگاه بین المللی کتاب تهـران تبدیل کرد.

افزایش چشمگیر عرصه عمومی تعامل مدنی مردم با کتاب و فرهنگ

تنهـا محتـوای کتاب نیسـت کـه نیازهـای فرهنگی و معنوی مـا را بـرآورده می کنـد؛ امروزه گام زدن در فضاهایـی کـه عطـر کتاب در آنهـا بـه مشـام می رسـد و انسـان را در تعامـل بـا اهالـی دوست داشـتنی فرهنـگ قـرار می دهـد تأثیـری بـه مراتـب ژرفتـر و سـازنده تر از مطالعه صرف کتاب می گـذارد. اکنـون ابرشـهر تهـران پـس از دو دهـه سـاخت وسـاز و گسـترش، وارد بهـار شهرنشـینی می شـود و بـاغ کتاب تهـران یکی از بهترین بهانه هـای ورود بـه ایـن بهار نویـن فرهنگـی خواهـد بود.

ایفـای نقش به عنـوان همـاهنگ کنـنده در فـرایند تولید و انتـشار

ترویج نوآوریها و فنآوریهای مطالعه و کتاب

ارتقای استانـداردهـــای تولید و نشر

حـوزۀ کتاب، چـه در تولیـد محتوایـی، چه در تولید فنـی، چه چـاپ و صحافی، و چه در اطلاع رسـانی و توزیـع، فاقـد اسـتانداردهای مـدون و مناسـب اسـت. خوشـبختانه برخـی نـاشران عمدتـاً جـوان کشـور گام هـای بلنـدی در استانداردسـازی منتـشرات خود برداشـته اند و کشـورمان روزبـه روز از آثار اسـتانداردتری برخـوردار میشـود. زمـان آن رسـیده اسـت کـه یـک نهـاد غیردولتـی اما قدرتمنـد این اسـتانداردها را بـه کمـک انجمن های علمی و ناشران توانمند و متخصصان مسـلم ایـن حوزه ها تدوین و عرضـه کنـد و با سـازوکارهای خـاص خود به ترویج و مراقبت از آنها اهتـمام بورزد. باغ کتاب چنین جایگاه و توانی را برای خود متصور است

دسترسی مخاطبان بین المللی به منابع اسلامی، ایران،

زبان و ادب فارسی، و انقلاب اسلامی

از آنجا که مخاطبان داخلی و بین المللی اغلب مایل به تملک این منابع و استفاده همیشـگی و آزادانـه از ایـن آثـار یـا علاقه منـد بـه ایجـاد کتابخانه های تخصصـی خود هسـتند، بنابراین نیـاز بـه مرکـزی بـرای عرضـه و فروش ایـن منابع در داخل کشـور و نیز عرضه آنهـا در خارج از کشـور وجـود دارد. بنابرایـن، بـاغ کتاب تهـران با توجه بـه نبود چنین مرکزی در کشـور، یکـی از مأموریت هـای خـود را پـر کـردن این خلأ قرار داده اسـت و مرکـزی تخصصی به این منظـور به وجود مـی آورد.

حضور مؤثر و آبرومند در فضای بین المللی کتاب

چرا مردم به باغ کتاب تهران می آیند؟

زیرا به بیشترین منابع کتابی تولیدشده در ایران و جهان دسترسی دارند

راهـبرد بـاغ کتاب در بخـش نمایشـگاه دائمی آن اسـت که حداقل یک نسـخه از هر عنـوان کتابی که از ابتـدای تاریـخ چـاپ در کشـور منتشر شـده در بـاغ کتاب نگهداری شـود و به سـه طریـق علاقه مندان بتواننـد نسـبت بـه خریـداری آنها اقـدام کننـد:

نسـخه الکترونیکی هر یـک از عناویـن کتاب های کمیـاب تهیـه و بـا رعایـت حـق مؤلـف و نـاشر در اختیـار خریـدار قـرار گیـرد؛

بـا اسـتفاده از دسـتگاههای مـدرن چـاپ و صحافـی، نسـبت به تهیه تک نسخه  چاپی کتاب هـای کمیاب اقدام شـود؛

با آخرین فـن آوریهای مرتـبط با مطالـعـه و کتاب روبـه رو می شوند

کوچک بودن گردش مالی در صنعت نشر کشـور، در مقایسـه با صنایع دیگر، مانع از بروز و ظهور ابزارها و فن آوری های نو، به ویژه در بخش کتاب و کتابخوانی شده است (بخش چاپ وضعیت بهتری دارد). در کشور ما جایی وجود ندارد که حجم زیاد نوآوری های کتاب و کتابخوانی را به معرض تماشـا و ترویج بگذارد. این کار نیاز به سرمایه و فضای زیادی دارد و سرمایه گذاری در آن با خطرپذیری بسـیاری همراه اسـت. از این رو، بـاغ کتاب به عنوان یک تسـهیلگر اقدام به نمایـش و عرضه  ایـن فن آوری ها می کند تا با کاهش خطرپذیری  و گسـترش بازار مصرف آنها بخش خصوصی نیز وارد این حوزه شـود.


بزرگترین مجموعه نمایشگاهی، آموزشی و سرگرمی کـودک و نوجـوان در آن قـرار دارد.

بیش از یک چهارم فضای مفید نمایشگاهی باغ کتاب ( 7.100متر مربع) به کودکان و نوجوانان اختصاص یافته اسـت. توجه ویژه به این بخش از مخاطبان، به دو دلیل صورت گرفته اسـت: اول اینکه عادت به مطالعه در کودکی و نوجوانی به وجود می آید و پس از آن دشوار بتوان کسی را به مطالعه عادت داد؛ در ثانی، کودکان و نوجوانان نقش مؤثری در جلب و جذب پدران و مادران و سایر اعضای خانواده به باغ کتاب خواهند داشت

از بام سبز و دریاچه و سایر تفرجگاه های واقع در تپه های عباس آباد استفاده میکنند.
بازار بزرگ محصولات فرهنگی و سبک زندگی کشور است.

تپه هـای عباس آبـاد در حـال تبدیـل شـدن بـه بزرگترین تفـرجگاه طبیعـی و فرهنگی کشـور و منطقه اسـت. بـاغ کتاب تهـران کـه در باغسـتان شـمالی این تپه ها واقع اسـت، علاوه بر داشـتن بام سـبزی به مسـاحت دو و نیـم هکتار کـه از مسـیرهای متعدد مـردم را به بالای آن میرسـاند، دریاچـه های بزرگ و زیبـا در مقابـل دارد و مـردم را از گـذر فرهنـگ بـه باغهای هـنر، نمایش و موزه  دفاع مقـدس و از آنجا بـه پـارک طبیعـی طالقانـی و بعدتـر از روی بزرگراه مدرس بـه بوسـتان آب و آتش منتقل می کند

با نویسندگان و چهره ِ های فرهنگی محبوب دیدار میکنند
به تماشای آخرین آثار نمایشی و سینمـایی در یـکی از مدرنترین سینمـا ـ تئاترهای کشور می روند

سـالن تئاتـر بـاغ کتاب تهران به مسـاحت 3.300مـتر مربع و ظرفیـت 500نفر، یکـی از مدرنترین سـالن های نمایش کشـور به شـمار می رود. این سـالن علاوه بر اجرای تئاترهای حرفه ای اقتباسـی (با نمایشـنامه های برگرفته از کتب مشـهور) امکان نمایش حرفه های فیلم های اقتباسـی و اجرای ارکسـتر سـمفونیک های بزرگ را نیز دارد. سـالن روباز دیگری با ظرفیت 500نفر روی این سـالن در پشـت بـام بـاغ کتاب احداث شـده اسـت که برای اجـرای برنامه های تابسـتانی، اعم از اجـرای تئاتر، نمایش فیلـم و برنامه هـای زنـده  تلویزیونی به خدمت گرفته خواهد شـد.