قیمت:
 
جنگ‌افزارهای مرگبار (دانستنی‌ها 5)

جنگ‌افزارهای مرگبار (دانستنی‌ها 5)

 • ناشر: نشر شهر
 • نویسنده: محمدحسین جهان‌پناه و دیگران
 • تعداد صفحات: 96
 • سال انتشار: 1394
 • نوبت چاپ: 1
 • قیمت: 30400 تومان
 • قطع: رحلی
 • شابک: 9789642388646
ﺑﺸــﺮ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ روش ﻫﺎﯾﻰ ﺑﻬﺘﺮ، ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﺮاى ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ. دﯾﺪﮔﺎﻫﻰ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﻰ اﻓﺮاﻃﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، اﻣﺎ ﺑﻰ راه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻟﻄﯿﻔﻪ ﺗﻠﺦ روزﮔﺎر اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻣﺪﯾﻮن ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎى ﺟﻨﮕﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴــﯿﺎرى از ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮﻓﻖ ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻓﻨﺎورى ﻣﺪﯾﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺸــﻮرﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ. ﻓﻨﺎورى ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎى ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﻰ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷــﺪﻧﺪ. ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮورى اﺳــﺖ ﺑﺮ دﻧﯿﺎى ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﻫﺎى ﻣﺪرن ﮐﻪ در آن ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﻰ ﺧﺎص ﺑــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷــﻮد.
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

بازدید: 283 امتیاز: 0 با 0 رای